ࡱ> Hmbjbj=pt.XX $*0'''''''MOOOOOO,ZR{i'''''{'''^''M'MA90*bb4'''{{'''*''''b'''''''''X; : Kierownik Jednostki Samorzdu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorzdzie gminnym. Dane wnioskodawcy/wspBwnioskodawcy znajduj si poni|ej oraz - w zaBczonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 18 wrze[nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) oraz przepisw art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycj art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.) PreambuBa Wniosku: Najwy|sza Izba Kontroli w protokole pokontrolnym nr kap-4101-002-00/2014 - " (...) negatywnie ocenia dziaBania burmistrzw i prezydentw miast w zakresie zarzdzania bezpieczeDstwem informacji w urzdach, o ktrym mowa w 20 rozporzdzenia KRI. NIK stwierdziBa nieprawidBowo[ci w tym obszarze w 21 z 24 (87,5%) skontrolowanych urzdw miast, z ktrych sze[ oceniBa negatywnie. (...)" W zwizku z powy|szym: Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b Ustawy z dnia 6 wrze[nia o dostpie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.) 1) Wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - w jakiej formie Urzd prowadzi ewidencj sprztu informatycznego, jak rwnie| posiadanego i u|ytkowanego oprogramowania? - czy jest to forma papierowa czy dedykowany program do prowadzenia i zarzdzania tego typu rejestrem? 2) Na mocy wy|ej powoBanych przepisw wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie w jaki sposb Urzd realizuje dziaBania zwizane z realizacj Polityki BezpieczeDstwa Informacji w zakresie rejestracji incydentw naruszenia bezpieczeDstwa w tym tak|e zwizanych z ochron danych osobowych. 3) Je[li odpowiedz na pytanie z 1 - jest twierdzca w zakresie posiadania przez Urzd specjalistycznej aplikacji do zarzdzania i ewidencjonowania posiadanego przez Urzd oprogramowania - wnosimy o podanie nazwy rzeczonej aplikacji oraz danych Jego Producenta (UsBugodawcy), jak rwnie| koszt rocznego utrzymania tego rozwizania. 3a) W trybie wy|ej powoBanych przepisw - wnosimy o kwantyfikacj kwoty bud|etu Gminy/Miasta jaka pozostaBa do wydatkowania w 2016 r. i jaka zostaBa zaplanowana na rok 2017 w zwizku z planowan realizacj zadaD informatycznych z obszaru przedmiotowego - jak opisano w powy|szych punktach (1-3). 4) Wnosimy o udzielenie informacji publicznej - w przedmiocie szacunkowej ilo[ci stanowisk komputerowych, u|ytkowanych w Urzdzie na dzieD zBo|enia przedmiotowego wniosku (aby oszczdzi czas Urzdnikw - Wnioskodawca informuje, |e zadowoli si kwantyfikacj przybli|on (+-) 5 stanowisk) Pomimo, |e nie wnioskujemy o informacj przetworzon w zakresie wymagajcym znacznych nakBadw pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostpie do informacji publicznej tym, |e przedmiotowa informacja oraz ewentualna pzniejsza prba optymalizacji tego obszaru wydaje si szczeglnie istotna z punktu widzenia Interesu SpoBecznego. Nasze stanowisko i "Konstruktywny Niepokj Podatnika" w tej mierze koresponduje z wy|ej zacytowanym protokoBem pokontrolnym NIK, oraz doniesieniami medialnymi w przedmiocie braku wystarczajcej kontroli w tym obszarze wykonywania zadaD i kompetencji - ad exemplum: ArtykuB (...) Urzd zapBaciB za oprogramowanie podwjnie (...) http://www.haloursynow.pl/artykuly/afera-ze-strona-www-urzad-zaplacil-podwojnie-czy-w,5097.htm 4) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie 7 Rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wnioskw. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) - na adres e-mail optymalizacja-oprogramowania@samorzad.pl 5) Wnosimy o to, aby odpowiedz w przedmiocie powy|szych pytaD zBo|onych na mocy art. 61 Konstytucji RP w zwizku z art. 241 KPA, zostaBa udzielona - zwrotnie na adres e-mail optymalizacja-oprogramowania@samorzad.pl - stosownie do art. 13 ww. ustawy 6) Wniosek zostaB sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 18 wrze[nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) Wnioskodawca: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarzdu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa nr KRS: 0000059459 KapitaB ZakBadowy: 222.000,00 pln www.gmina.pl HYPERLINK "http://www.samorzad.pl/"www.samorzad.pl WspBwnioskodawca: LOG Systems Sp. z o.o. ul. Sosnowa 23 61-428 PoznaD KRS: 0000345703 Dodatkowe informacje: Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - osob reprezentujca Podmiot wnoszcy petycj - jest Prezes Zarzdu Adam Szulc Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostaBa zBo|ona za pomoc [rodkw komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: optymalizacja-oprogramowania@samorzad.pl Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji. Prosimy o udzielanie informacji publicznej i odpowiadanie na petycje - w mo|liwie jak najszerszym zakresie - Ostatnie wydarzenia - jakie miaBy miejsce w Urzdzie Miasta StoBecznego Warszawy - zwizane z afer reprywatyzacyjn oraz inne tego typu - pokazuj jak istotna jest jawno[ i transparentno[ przy wykonywaniu dziaBaD i dysponowaniu [rodkami publicznymi oraz jak wa|ne jest zachowanie zasad uczciwej konkurencji, ewidencjonowania czynno[ci Decydentw, etc Dla uBatwienia - informujemy, |e odpowiedzi na petycje mo|na opublikowa w BIP, a wnioskodawcom wystarczy odsyBa linki do opublikowanych odpowiedzi. W przypadku wnioskw o udostpnienie informacji publicznej - mo|na korzysta z dobrodziejstw art. 10 ust 1 Ustawy z dnia 6 wrze[nia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej( Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - upro[ci to znacznie procedur odpowiadania na wnioski, zmniejszy czas Urzdnikw po[wicony na przygo`bhjfh"$t+v++++++T02233*5,57@@@,BFmHm랺~m hHe&h~@*CJOJQJ^JaJU:hHe&hHe&>*B*CJOJQJ^JaJmHph8nsHwh8n7jhHe&hHe&CJOJQJU^JaJmHsH1jhHe&hHe&CJOJQJU^JaJmHsH.hHe&hHe&5CJOJQJ\^JaJmHsH(hHe&hHe&CJOJQJ^JaJmHsH% HJbdfj hj$ 1$7$8$H$gdHe&$$$&(* *&*@*p****+T++++,<,Z,v,,,,,./R0 1$7$8$H$gdHe&R0T0234,5@@.B0B2B4BbBlITJTKLOSUV[]b hjBmDmFm 1$7$8$H$gdHe&towanie odpowiedzi i zwikszy - w skali makro - poziom jawno[ci i transparentno[ci. Aby zachowa peBn jawno[ i transparentno[ dziaBaD w tym obszarze wniosku - wnosimy o opublikowanie przedmiotowej petycji w BIP JST- stosownie do dyspozycji art. 4 ust. 3 Ustawy o petycjach. Komentarz do Wniosku: Wnioskodawca - pro forma podpisaB - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w zaBczeniu stosowne pliki) - cho wedBug aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowo[ci wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sdu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08. Podkre[lamy jednocze[nie, i| przedmiotowy wniosek traktujemy jako prb usprawnienia organizacji dziaBania Jednostek Administracji Publicznej - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludno[ci. Do wniosku doBczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on tak sam tre[, jak ta ktra znajduje si w niniejszej wiadomo[ci e-mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, ktre bez ponoszenia opBat, mo|na uzyska na stronach WWW podmiotw - zgodnie z ustaw, [wiadczcych usBugi certyfikacyjne. - To |e wnioskodawca powoBuje sie na art. 241 KPA, nie oznacza |e niniejszy wniosek nale|y procedowa w trybie KPA. W mniemaniu Wnioskodawcy niniejszy wniosek powinien by procedowany w trybie Ustawy o petycjach - lub wedBug oceny Urzdnikw. Rzeczony art. 241 KPA - mwi jedynie - expressis verbis - o konieczno[ci usprawniania i ulepszania struktur administracji publicznej - za pomoc trybu wnioskowego. Niniejszy wniosek mo|e by rozpatrywany w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - art. 241 KPA - podany jest dodatkowo - gdy| celem wniosku jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miar istniejcych mo|liwo[ci - funkcjonowania struktur Administracji Publicznej. Zwracamy uwag, |e Ustawodawca do tego stopnia stara si - poszerzy spektrum mo|liwo[ci porwnywania cen i wyboru r|nych opcji rynkowych oraz przeciwdziaBa korupcji w Administracji Publicznej - |e nakazaB w 6 ust. 2 pkt. 2 zaBcznika nr 1 do Rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (& ) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) - archiwizowanie, rwnie| wszystkich niezamwionych ofert, a co dopiero petycji i wnioskw optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni si z pewno[ci do wikszej rozwagi w wydatkowaniu [rodkw publicznych. Du|a ilo[ powoBywanych przepisw prawa w przedmiotowym wniosku, wi|e si z tym, |e chcemy unikn wyja[niania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, cigle ma miejsce w przypadku nielicznych JST. Je|eli JST nie zgada si z powoBanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST. Dobro Petenta i jawno[ |ycia publicznego jest naszym nadrzdnym celem, dlatego staramy si rwnie| upowszechnia zapisy Ustawowe dotyczce Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkre[liB i uregulowaB w art. 63 Konstytucji RP: "Ka|dy ma prawo skBada petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, wBasnym lub innej osoby za jej zgod do organw wBadzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spoBecznych w zwizku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Ka|demu zapewnia si wolno[ wyra|ania swoich pogldw oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji." Z kolei w art. 241 KPA Ustawodawca zachca do aktywno[ci obywatelskiej, "Przedmiotem wniosku mog by w szczeglno[ci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworzdno[ci, usprawnienia pracy i zapobiegania nadu|yciom, ochrony wBasno[ci, lepszego zaspokajania potrzeb ludno[ci." Pamitajmy rwnie| o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: " 1. Nikt nie mo|e by nara|ony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu zBo|enia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiaBu do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, je|eli dziaBaB w granicach prawem dozwolonych. 2. Organy paDstwowe, organy jednostek samorzdu terytorialnego i inne organy samorzdowe oraz organy organizacji spoBecznych s obowizane przeciwdziaBa hamowaniu krytyki i innym dziaBaniom ograniczajcym prawo do skBadania skarg i wnioskw lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku." Eksperci NIK pisz: "Niewielka liczba skBadanych wnioskw o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg zBo|onych do WSA, jak rwnie| liczba pozww zBo|onych do sdw rejonowych, [wiadczy mo|e o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizacj tego prawa utrudniaj podmioty zobowizane do peBnej przejrzysto[ci swojego dziaBania, poprzez nieudostpnianie wymaganej informacji publicznej" [ProtokB pokontrolny dostpny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadziej, zmieni powy|sz ocen, by mo|e nasz wniosek cho w niewielkim stopniu przyczyni si do zwikszenia tych wskaznikw. Oczywi[cie - wszelkie ewentualne postpowania - ogBoszone przez Jednostk Administracji Publicznej - bdce nastpstwem niniejszego wniosku - nale|y przeprowadzi zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania [rodkw publicznych - z uwzgldnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzysto[ci i transparentno[ci - zatem w peBni lege artis. Ponownie sygnalizujemy, |e do wniosku doBczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, ktre bez ponoszenia opBat, mo|na uzyska na stronach WWW podmiotw - zgodnie z ustaw, [wiadczcych usBugi certyfikacyjne. FmHm;0P:p~@*/ =!"#$% DpDyK yK Hhttp://www.samorzad.pl/yX;H,]ą'c.|666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p66666666662&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJPJQJ_HmHnHsHtHD`D NormalnyCJ_HaJmH sH tH JA J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy PK!pO[Content_Types].xmlj0Eжr(΢]yl#!MB;.n̨̽\A1&ҫ QWKvUbOX#&1`RT9<l#$>r `С-;c=1g3:%3݆׷MuĘ;09 4$BD& $X ~:Qd :y 4c^t%E(6#h(<0OVn<]鸧]l(1Dt!td6$C" 6o<yJs.-dZryQ5#$WHF2"uj##7nJRwV /~'n?O܇继-Cy˥kXWK}N(5g\-9ڽb'R`-RdZ J% ^pg8,հUU S%~{d+H8]:SJ"(1YY4g>hDƔӮEQP62ByG<+*/QwE |P-$y#.dՃjtӢkd>W iȮig1¦ vM^jb4gԽK ./ghk[ck}c3+\NXQGX:?V- 7JiuNK >|^QU*!E 5IFW*%uzAJ?(yuRjzVh,"~v2Qtsx^2S'+e:֌s4ř!@:a5JzwXV4z~#hoo\Bn=VQ רH[Rӫպ^x72fG PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-!pO[Content_Types].xmlPK-!֧6 -_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!/mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] t.ypHm$R0FmHm7t.X&&&&v.vxpr #%05 DEAB 78RScdst,-:;JMbc (* $&yz\]!!""'#(#%%&&B)C)++6-7-p.v.He&~@*N]Z~%eNkt.v.@t.wdt.$&(*0@UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3 *Cx Arial7@CalibriA$BCambria Math q*Jg*Jg'T'T!r0].].A@HP $P-'He&2!xxz Adam Szulc Adam Szulc Oh+'0 < H T`hpx-' Adam Szulc Normal.dotm Adam Szulc2Microsoft Macintosh Word@F#@@'GLlf EMFD@   QxP(x ( ҿͽ׽ɱͰҿҿźͼ·©ȥȑfȷŴÿҿȱºͷŷȷ·ĹŽ˽½žž¼ϽͷұŵʱžñܽƮཫзyཟŷżűñ·ȷ˽ϫȟŸȷϺȷ÷׽ս׽Ⱥȱºʽľȹ±ʽͥͿƴܷͷƸ׷·ܷȷý·ʾҫ÷½׫·½ȟȷͥұ¾ž±ҫ¾ƴñͽȱȫž¥ҷñžżͷ̿½½½ϱڻϽȟ¨űžfнƫҸſɷͽ׽y~pyȷȥҿ{[ŷ˾ҟyfyɽɷyyͷyyнɽyyѴннƨЫĺ·¥ʻ¥ξϫżͽĿܽ¨Ƚ½Ƚ´ȷɿͥ½ƺ÷±ҫɿ«åyO\y¸yfpշȫ·±ž¼··θθʾžŴʸȽŷʽʸžȽɾʽͽͽýܷƷñ¾ȷҥŮż͟˽«ཟܽȵ«wҥͽȱʾɸžžƽŽ·ʽ±׷ıȷ׷ʾͽҽн±нʼȫƴſͽȷƿñ«¾ҽŸ׫׷ƮܽͽŸ«н˽ƽȷƱͷ·½ºĸʷҽȽƷȷžŴͿƷ½ȷ½ɿynƥ˜yʟ˱ȽìyෑwyҾpҟyǽå~ȉ\yy‰ܷ¹ȸyͫҫɿθɿͫ¥ȫܽ׽ʴppܽppOff\ͥyyȱyҟҟpsp\yyfywppұft\pO\ܷҫyywƱɸyƨෑ¿ξήfǽҸyŰƮʾɽyyŸȥsyбȱɺɿοɿ˸·ֿſƷ·ȟͷ÷ܽܽȷŽн½½ȷȷ½Ĩ½˱ŽƷͽŽнϷɺȿͷdܷ÷ŷŷ½½½½ɿƺfͱͫƺͷƺȱy·y͟yyƥɽyys͟yɷͫ͟ҟy}|qfßɷys͟¥¥׽yyܷy~pܽҾǽȉ\ŷѿĸױʿҥȽؽҽҽ׽Ͻ½ȽAAfХpyҟpy̹yff}åܽpfyĹyffp\yyfy¥ұűy\puof~}p‘yffܷyʴfOwyf?}Al͟Ŵ͟ŹƿɷƷy\½ɷɷŷƷžܽpyyyOfpy\yp̵pyA\pyȫƽ}Y׫py\yppŷ̽ffipfȑppyp\u|ppOsp}OOҺtrrVȑ\fA\ʸwlܫpyppŮfppױȫҽн׽ҽʹҽҽjyy}ұy͘uy\pŰyoytyfpf\\yĵyfylO\ppұp¼ͥypfy̾y͘ffyyfpƴͥy\yyyy˱fyͫҟyĥߘpyƱy͟y˜ɽf~pʽ}ɱ̷ŷƴ׽Ĵ±˸žήĽ˜y̹fƫyy͟yɷyyƮyyy{ෟȱpȸȥֿ·ͽŷ̺ξ«¥Ƚѿyf|yyyppOyfpyy~ffy\pw|wVpfȑpfA\ʵpn|wVpfp}ppy}YtȉOƽfp\yu\yyAYfpyps\yyi¼OuypyɿyffpȫOy׫yy\\\fpypпnҷ·ȷܽȷ½ȷϽ½¼½ܽ½Ƽ·½ڻ˱½ȷ˱н½ȽͽëŷͽȱŷƷżͽfƺױžʴƫºżȫë«yȱҽҽԽyŰy\puͥ͘yyyr\pfƺͥwyfpܷppyyp\yĵy}N\y͘ysܷpppyp«˱½½ȷƼ½½Ĩ½ƷȽ½ͷͿ÷yŮ½½Ĩ½½\fƷͽ±нȽ¼ȷëƷw·ͱ¥ɿuyżͷͱƱ±ƿżȥwyppyfpµfp\ywgpҘpffüyyὫp\yűp¥Oy׫yy\yfpҘOOtrrV\wp¥wf̷y\̽pnұOAppOyūw\OAs\y\yŵyn½ͷͷͽұҽȷѾǽʷżͽϽϽҷ;;÷ͽҽͫȽܽͽʳͽʺͺͫȽͷױҫwȱͱźܷʾķʼ̽ſȫȫͿȫҽŽż׫Ż‘\ŽȷȺĿżͥȷͱɱıҷ½ܽͽ¾ǾͿ¾ϲy̿ñż͟·Ǿȟ«͟yŷɿƴƱ‘\ŷ«ҽȫȽʼ÷¥ҫž˱ý¸½տƱȷҿͿ׷ȽļƱķ½ȷٽҽºȽʾȷ½½ͱȽ÷ȷ¥ױȱȷ±ͱ±͟y½׷ȿ˽¾͟yȷȽԽȷͼ׷ѿĽ½Ľý½ºȽ˽ȱ˽ù´Ż½·ܷͥȷĿȱȽξͽɾθȷ±Ƚ˷ɾʸ±½ͽȫ·åŽͷ׫׽ŷʸ׷ͥɼȷ׫ƿ̾н±ƺ÷ܽʴƴ÷ƺͽñȽ¾ҿѽ©ʹĽȷͿȿŴƸļʼȽ˼׷׷ĽͿ·ɷ ՜.+,D՜.+, `hpx -'T]. Tytu 8@ _PID_HLINKS-'Ahdhttp://www.samorzad.pl/ !"#$%&'()*+,-./012345678:;<=>?@BCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FData 91TableAbWordDocument=pSummaryInformation(PDocumentSummaryInformation8CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972004 MSWordDocWord.Document.89q