BIP Szlichtyngowa

Adress: Rynek 1, PL67-407 Szlichtyngowa
tel. +48 65 5492 327  fax. +48 65 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Dodatek energetyczny

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
Na 46 posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy ? Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza dla tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej pomoc w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba posiadająca uprawnienia do pobierania dodatku mieszkaniowego.
Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacać będą gminy od dnia1 stycznia 2014 roku.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 966 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267).
Wymagane dokumenty
Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej).
Miejsce złożenia dokumentów
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w  Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, ul. Rynek 1, pok. Nr 8 w godzinach:
- od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30.
Informacje udzielane są również drogą telefoniczną pod numerem telefonu 65 54 92 327.
Termin składania wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego przyjmowane będą od dnia 09 grudnia 2013 r.
Opłaty
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.
Termin i sposób załatwienia
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Osoby uprawnione do otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego
Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).
Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/).
Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:
dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł miesięcznie;
dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie;
dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł miesięcznie.
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wypłacany 10 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Miasta i Gminy w  Szlichtyngowej.

YOU ARE HERE: Dodatek energetyczny Dodatek energetyczny